ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 29/03/2024 - Διακήρυξη No 949 με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Ομαδικής Ιατροφαρμακευτικής Ασφάλισης για τους πελάτες της ΕΑΒ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, συνολικού προϋπολογισμού 790.000,00 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 949/2023

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών «Ομαδικής Ιατροφαρμακευτικής Ασφάλισης για τους πελάτες της ΕΑΒ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, συνολικού προϋπολογισμού 790.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμβολαίου, φόρων/λοιπών επιβαρύνσεων και εισφορών (Ν.3867/2010)» και με κωδικό CPV: 66512220-0 και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Το σχετικό κείμενο παρατίθεται κατωτέρω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 13/6/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός: 193122)
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ: 23PROC012631197)
γ) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ: 94Τ6469Η1Γ-Ο4Ψ)
δ) Στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αρ. Προκήρυξης Σύμβασης στην ΕΕ: 2023/S 090-276410)
δ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com
ε) Στον τοπικό τύπο του Ν. Βοιωτίας

Πληροφορίες:

Τομέας Συμβάσεων Υπηρεσιών (Τηλ.22620-52891 & Φαξ.22620-58717), e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 29/03/2024)