02/07/2024 - Διακήρυξη No 1015 με αντικείμενο την «Προμήθεια μίας (1) σύνθετης φρέζας για τις ανάγκες της Ε.Α.Β. Α.Ε.», συνολικού προϋπολογισμού πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00 €), πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1015/2024

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΦΡΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Α.Β. Α.Ε., συνολικού προϋπολογισμού πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00 €), πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.» και με κωδικό CPV: 42637000-0 και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αυτής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 12-09-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται πριν την κατάθεση της προσφοράς τους, επί ποινή απαραδέκτου, να επισκεφτούν μία (1) φορά τις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Β. Α.Ε. και να λάβουν πλήρη γνώση των χώρων και των εγκαταστάσεων όπου θα εκτελεστούν οι υπηρεσίες, για την ορθή κατάρτιση των προσφορών τους.

Οι ενημερωτικές επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν στις ακόλουθες δύο (2) διαθέσιμες ημερομηνίες:

α) την Πέμπτη, ημέρα 12.07.2024 και ώρα προσέλευσης 10:00 π.μ. και

β) την Πέμπτη, ημέρα 19.07.2024 και ώρα προσέλευσης 10:00 π.μ.

Οι ανωτέρω επισκέψεις θα έχουν διάρκεια από τις 10:00 π.μ. έως το αργότερο τις 12:00 το μεσημέρι.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός: 354251)
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ: 24PROC015024073)
γ) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ: 91Β6469Η1Γ-ΗΡΡ)
δ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com
ε) Στον τοπικό τύπο του Ν. Βοιωτίας

Πληροφορίες: Τομέας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών και Προμηθειών
(Τηλ.: 22620-52831, -52891 & e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)