30/07/2018: Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.»

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την 5η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 2-4 (3ος όροφος), και σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την 17η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την 28η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Υποβολή της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.
  2. Υποβολή της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών για την άνω χρήση.
  3. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του ομίλου της χρήσης που έκλεισε την 31.12.2017 κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
  4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί του Ισολογισμού και γενικά τη διαχείριση της παραπάνω χρήσης.
  5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και των αναπληρωματικών τους και καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2018 (ετησίων και ενδιάμεσων), τον φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.
  6. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 600.000.000,00 ευρώ ή όσης ήθελε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση με κεφαλαιοποίηση χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2303/1995 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν. 2469/1997, και ταυτόχρονη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 119 Κ.Ν. 2190/1920, με απόσβεση – διαγραφή συσσωρευμένων λογιστικών ζημιών ποσού € 1.460.585.670,00 ή όσης ήθελε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να καλυφθούν ταμειακές ανάγκες της εταιρείας και χρηματοδοτηθούν με κεφάλαιο κίνησης προγραμματισμένες συμβάσεις για την αντίστοιχη πενταετία.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα Γραφεία της Εταιρείας εντός της αυτής προθεσμίας, μαζί με τα έγγραφα εκπροσώπησης.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ