Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2020 για τη σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα (80) ατόμων για την υλοποίηση προγραμμάτων συνδεόμενων με ξένους πελάτες και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες των Γενικών Διευθύνσεων του Εργοστασίου της ΕΑΒ στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας).

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (Προσθήκη 27/03/2020)

Λόγω των απρόβλεπτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί συνεπεία της πανδημίας του Κορωνοϊού, η προβλεπόμενη στο Κεφάλαιο Τέταρτο της υπ’ αριθμ. 5100-2020-02-448/21-02-2020 Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2020 προθεσμία για την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων είναι αντικειμενικά ανέφικτο να τηρηθεί. Λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων περιορισμών, η αξιολόγηση των αιτήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, οπότε και θα αναρτηθούν οι πίνακες κατάταξης.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη επί του θέματος, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

 

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2020

Με την υπ αριθμ. 647/14-7-2020 Απόφαση του ΑΣΕΠ, που αφορά στην κύρωση των οριστικών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων της ΣΟΧ 1/2020 Προκήρυξης της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. (αριθμ. πρωτ. 5100-2020-02-448/21.2.2020) κατ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4647/2019 οι οριστικοί πίνακες είναι οι ακόλουθοι.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 1. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 'ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 2. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 'ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 3. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 'ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 4. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 'ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 5. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 'ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 6. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 'ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 7. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 'ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 8. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 103 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 9. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 103 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 10. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 104 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ΧΗΜΙΚΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 11. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 104 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ΧΗΜΙΚΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 12. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 105 'ΠΕ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 13. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 105 'ΠΕ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 14. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 106 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 15. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 106 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 16. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 107 'ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 17. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 108 'ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 18. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 108 'ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 19. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 109 'ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 20. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 109 'ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 21. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 109 'ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 22. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 110 'ΠΕ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 23. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 110 'ΠΕ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 24. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 110 'ΠΕ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 25. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 111 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 26. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 111 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 27. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 112 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 28. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 112 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 29. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 112 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 30. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 113 'ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 31. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 113 'ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 32. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 113 'ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 33. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 114 'ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 34. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 114 'ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 35. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 7 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 115 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 36. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 7 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 115 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 37. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 7 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 115 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 38. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 7 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 115 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 39. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 7 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 115 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 40. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 7 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 115 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ε' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 41. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ Α/Φ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 42. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 43. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 44. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 45. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 46. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ε' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 47. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 48. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 117 'ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 49. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 117 'ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 50. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 117 'ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 51. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 117 'ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 52. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 117 'ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 53. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 117 'ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ε' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 54. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 118 'ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 55. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 118 'ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 56. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 118 'ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 57. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 118 'ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 58. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 119 'ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 59. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 119 'ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 60. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 119 'ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 61. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 120 'ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 62. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 120 'ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 63. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 121 'ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 64. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 121 'ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 65. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 122 'ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 66. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 122 'ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 67. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 122 'ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 68. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 123 'ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 69. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 123 'ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 70. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 123 'ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 71. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 123 'ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 72. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 124 'ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 73. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 124 'ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 74. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 124 'ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 75. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 125 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 76. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 126 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 77. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 127 'ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 78. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 127 'ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 79. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 127 'ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 80. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 128 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 81. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 128 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 82. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 129 'ΤΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 83. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 129 'ΤΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 84. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 129 'ΤΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 85. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 6 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 130 'ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 86. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 6 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 130 'ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 87. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 6 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 130 'ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 88. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 6 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 130 'ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 89. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 6 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 130 'ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 90. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 8 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 131 'ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 91. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 8 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 131 'ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 92. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 132 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΦΗΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 93. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 132 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΦΗΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 94. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 133 'ΔΕ ΠΛΥΝΤΕΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ Α/Φ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 95. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 133 'ΔΕ ΠΛΥΝΤΕΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 96. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 134 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 97. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 134 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 98. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 134 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

 1. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 'ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ'
 2. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 'ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ'
 3. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 103 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ'
 4. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 104 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ΧΗΜΙΚΟΣ'
 5. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 105 'ΠΕ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ'
 6. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 106 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ'
 7. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 107 'ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ'
 8. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 108 'ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ'
 9. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 109 'ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ'
 10. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 110 'ΠΕ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ'
 11. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 111 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ'
 12. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 112 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ'
 13. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 113 'ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ'
 14. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 114 'ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ'
 15. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 115 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ'
 16. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ Α/Φ'
 17. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 117 'ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ'
 18. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 118 'ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ'
 19. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 119 'ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ'
 20. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 120 'ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ'
 21. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 121 'ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ'
 22. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 122 'ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ'
 23. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 123 'ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ'
 24. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 124 'ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ'
 25. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 125 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ'
 26. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 126 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ'
 27. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 127 'ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ'
 28. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 128 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ'
 29. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 129 'ΤΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ'
 30. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 130 'ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ'
 31. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 131 'ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ'
 32. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 132 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΦΗΣ'
 33. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 133 'ΔΕ ΠΛΥΝΤΕΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ Α/Φ'
 34. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 134 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ'

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

 1. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 'ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 2. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 'ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 3. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 103 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 4. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 104 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ΧΗΜΙΚΟΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 5. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 105 'ΠΕ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 6. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 106 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 7. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 107 'ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 8. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 108 'ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 9. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 109 'ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 10. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 110 'ΠΕ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 11. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 111 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 12. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 112 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 13. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 113 'ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 14. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 114 'ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 15. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 115 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 16. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ Α/Φ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 17. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 117 'ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 18. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 118 'ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 19. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 119 'ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 20. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 120 'ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 21. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 121 'ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 22. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 122 'ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 23. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 123 'ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 24. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 124 'ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 25. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 125 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 26. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 126 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 27. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 127 'ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 28. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 128 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 29. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 129 'ΤΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 30. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 130 'ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 31. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 131 'ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 32. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 132 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΦΗΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 33. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 133 'ΔΕ ΠΛΥΝΤΕΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ Α/Φ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 34. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 134 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ