31/07/2020: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. (Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή των ΔΝΣ/61034/ΥΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΔΝΣ/ΟΙΚ.21137/ΦΝ 466/15-03-2018 (ΦΕΚ 1511/Β΄/02-05-2018) απόφαση, θα πραγματοποιήσει δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8 του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την ανάδειξη τριών (3) τακτικών μελών, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και των αναπληρωματικών τους, για την συγκρότηση Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ LM AERO/ F16VIPER, ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ Χ.Υ. Α/ΦΩΝ»
Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη – τεχνικοί υπάλληλοι που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ) σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με βάση την έδρα της αναθέτουσας αρχής και πληρούν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου της υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017(ΦΕΚ 4841/Β’/29-12-2017) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΔΝΣ/ΟΙΚ.21137/ΦΝ466/15-03-2018 (ΦΕΚ1511/Β’/02-05-2018) απόφαση.

Οι χρήστες για διεξαγωγή κληρώσεων της εφαρμογής ΜΗΜΕΔ, ορίστηκαν με την αρ. 3600-2020-07-263(ΑΔΑ:Ω2ΖΝ469Η1Γ-Υ7Φ) για το έτος 2020 και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

  1. Χρήστο Λέτσιο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
  2. Αναστάσιο Ταυταρίδη ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  3. Ευαγγελία Μάρτη ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Αρμοδιότητα των παραπάνω χρηστών είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ LM AERO/ F16VIPER, ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ Χ.Υ. Α/ΦΩΝ» , συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 188.291,00 € με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Το υπ’ αρ. πρωτ. 3100-20-06-769/10-06-2020 πρωτογενές αίτημα με AΔΑΜ:20REQ006890303/2020-06-19, την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ.0140-2020-07-0978/15-07-2020
Την έγκριση πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ: 20REQ007055947/2020-07-21
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16 και τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.

Σας γνωστοποιούμε ότι η ηλεκτρονική κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26-08-2020 και ώρα 12:00 μέσω της Ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr), στο γραφείο το Τομέα Μελετών και Κατασκευών της Δνσης Συντήρησης Εγκαταστάσεων της ΕΑΒ, στο Σχηματάρι Βοιωτίας.

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) της ΕΑΒ: www.haicorp.com 
β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr