04/12/2015: Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την 5η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 2-4 (1ος όροφος), και σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα γίνει την 19η Ιανουαρίου 2016 ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και σε περίπτωση μη απαρτίας Β’ Επαναληπτική την 1η Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εκλογή Εσωτερικού Ελεγκτή απασχολούμενου στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 3429/2005 και το άρθρο 21 παρ.3 του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της εταιρείας για υπογραφή της κατά το Νόμο αντιστοίχου συμβάσεως παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.
  2. Εκλογή Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών και αναπληρωματικών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 (τριμηνιαίων και ετησίων), τον φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμό της αμοιβής αυτών.
  3. Εκλογή δύο (2) ανεξάρτητων μελών εκ των μη εκτελεστικών, εκ των οποίων το ένα μέλος πρέπει να έχει αποδεδειγμένα γνώσεις επαρκείς λογιστικής και ελεγκτικής.
  4. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23α (παρ. 4) του Κ.Ν.2190/1920 για την υπογραφή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με το μέλος του Δ.Σ. κ. Χαράλαμπο Παπασπύρου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο,να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα Γραφεία της Εταιρείας εντός της αυτής προθεσμίας, μαζί με τα έγγραφα εκπροσώπησης.

Αθήνα, 4.12.2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ