12/11/2021: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. »

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την 3η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 2-4 (3ος όροφος), και σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα γίνει την 10η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :

  1. Θεραπεία σχέσης ιδίων κεφαλαίων και μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 119 ν.4548/2018,με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.070.211.350,9748 ΕΥΡΩ με απόσβεση-διαγραφή ισόποσων συσσωρευμένων λογιστικών ζημιών της εταιρείας, με ακύρωση υφιστάμενων μετοχών ή με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών στο ποσό των τεσσάρων (4) ευρώ έκαστης.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα Γραφεία της Εταιρείας εντός της αυτής προθεσμίας, μαζί με τα έγγραφα εκπροσώπησης.

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2021
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ