03/10/2022: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. »

Α. Ανακαλείται η συγκληθείσα, δυνάμει της από 27.07.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 07.10.2022. Κατόπιν της παρούσας ανάκλησης η Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 29.07.2022 και λοιπούς τόπους δημοσιότητας θεωρείται ως μη γενόμενη, εκδίδεται με την παρούσα ανακοίνωση νέα Πρόσκληση η οποία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο και δυνάμει της νέας Πρόσκλησης θα λάβουν χώρα οι διαδικασίες που ορίζει ο Νόμος για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Β. Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται εκ νέου οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την 27η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 2-4 (3ος όροφος), και σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την 16η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

  1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2021 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.
  3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση 2022 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
  4. Καθορισμός αποζημίωσης Μελών Επιτροπής Ελέγχου παρ. 5, του Άρθρου 4 του 3429/2005 της Εταιρείας

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα Γραφεία της Εταιρείας εντός της αυτής προθεσμίας, μαζί με τα έγγραφα εκπροσώπησης.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ