ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 02/12/2022 - Διακήρυξη No 937 Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια Φυσικού Αερίου, μετά υπηρεσιών Μεταφοράς και Διανομής, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα Βοιωτίας»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 937

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «Προμήθεια Φυσικού Αερίου, μετά υπηρεσιών Μεταφοράς και Διανομής, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα Βοιωτίας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον ένα (+1) έτος, για συνολική εκτιμώμενη μη δεσμευτική ποσότητα κατανάλωσης Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) ίση με 26.000MWh, συνολικού προϋπολογισμού διετίας τριών εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.200.000,00€), χωρίς Φ.Π.Α. & Ειδικό Τέλος, κωδικού C.P.V.: 09123000-7», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ
  • Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD), σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 31/08/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  1. Στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2022/S 128-363997)
  2. Στο ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr (168302)
  3. Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ: 22PROC010899092)
  4. Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://et.diavgeia.gov.gr/ σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ:9ΠΛΧ469Η1Γ-Γ5Δ)
  5. Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el

Πληροφορίες:

Δ/νση Συμβάσεων- Τομέας Συμβάσεων Υπηρεσιών, κα Μαρία Βασιλείου & κα Δόμνα Ραπτοπούλου, τηλ. 22620-52608/ 52891/ 52000, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προστέθηκε 23/08/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προστέθηκε 02/12/2022)