ΑΝΑΝΕΩΣΗ 11/11/2016 - Διακήρυξη Νο.753 για την ανάθεση υπηρεσιών «Μεταφοράς του προσωπικού της ΕΑΒ Α.Ε. με λεωφορεία από τους νομούς Αττικής, Εύβοιας και Βοιωτίας στις εγκαταστάσεις της στην Τανάγρα Βοιωτίας και αντίστροφα»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 753

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω ηλεκτρονικό ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την ανάθεση υπηρεσιών «μεταφοράς του προσωπικού της ΕΑΒ Α.Ε. με λεωφορεία από τους νομούς Αττικής, Εύβοιας και Βοιωτίας στις εγκαταστάσεις της στην Τανάγρα Βοιωτίας και αντίστροφα», για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού 2.149.500,00 ευρώ και με δυνατότητα άσκησης εκ μέρους της ΕΑΒ Α.Ε. του μονομερούς δικαιώματός της για ετήσια παράταση αξίας ομοίως 2.149.500,00 ευρώ, με κωδικό CPV : 60130000-8 (Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η 15-11-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε:

α) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
β) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
γ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com
δ) Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
ε) Κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικώς στα Επιμελητήρια των νομών Αττικής, Εύβοιας και Βοιωτίας

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Συμβάσεων & Διαγωνισμών) Fax. 22620-58717, 22620-52658 ή στο κατωτέρω e-mail.

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ANAΚΟΙΝΩΣΗ (11/11/2016)

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» αναφορικά με τον Διαγωνισμό Νο. 753/2016 , για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΑΒ Α.Ε. ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΝΑΓΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ», για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 2.149.500,00 € ( πλέον ΦΠΑ), με δυνατότητα άσκησης εκ μέρους της ΕΑΒ του δικαιώματός της για μονομερή παράταση διάρκειας ενός (1) έτους αξίας ομοίως 2.149.500,00€ (πλέον ΦΠΑ).

(C.P.V.: 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) ανακοινώνει ότι :

Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού Νο. 753 έως την 29-11-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00. (άρθρο Γ.1.1. της διακήρυξης).

Όλοι οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της διακήρυξης παραμένουν ως έχουν.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ. Α.Ε.