26/07/2017 - Διαγωνισμός Νο.769 για την «Επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών άντλησης – ξήρανσης (αφυδάτωσης) – συσκευασίας ιλύος της δεξαμενής Β3 της ΕΑΒ, με χρήση φιλτρόπρεσσας ή ισοδυνάμου συστήματος»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 769

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών άντλησης – ξήρανσης (αφυδάτωσης) – συσκευασίας ιλύος της δεξαμενής Β3 της ΕΑΒ, με χρήση φιλτρόπρεσσας ή ισοδυνάμου συστήματος και εν συνεχεία αποκομιδής και νόμιμης τελικής διάθεσης της ιλύος αυτής, διάρκειας τριών (3) ετών», συνολικού προϋπολογισμού 144.000,00 €, πλέον ΦΠΑ. (C.P.V. : 42996900-3) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

  1. Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης Νο 769 παρατίθεται εδώ.
  2. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του ανωτέρω Διαγωνισμού, σε επεξεργάσιμη μορφή, παρατίθεται εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η 12-9-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται πριν την κατάθεση της προσφοράς τους να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για τις προς ανάθεση υπηρεσίες.
Οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν στις ακόλουθες δύο (2) ημερομηνίες:

α) την 28-08-2017 και ώρα προσέλευσης 10:00 π.μ. και
β) την 30-08-2017 και ώρα προσέλευσης 10:00 π.μ.

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται:
α) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
β) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
γ) Στον Ελληνικό Τύπο
δ) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/. , σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
ε) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ : http://www.haicorp.com .