ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 11/09/2018 - Διακήρυξη Νο.799 για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «παροχή υπηρεσιών Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης έναντι τρίτων (Directors & Officers Liability)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 799

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (Ε.Α.Β.), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την «παροχή υπηρεσιών Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης έναντι τρίτων (Directors & Officers Liability), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα μονομερούς παράτασης ενός (1) έτους», συνολικού προϋπολογισμού 81.735,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (C.P.V.:66516500-5) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

  1. Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ.
  2. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [Τ.Ε.Υ.Δ.] σε μορφή doc, παρατίθεται εδώ.
  3. Μετάθεση καταληκτικής ημ/νίας Υποβολής Προσφορών (Προσθήκη 24/08/2018)
  4. 2η Μετάθεση καταληκτικής ημ/νίας Υποβολής Προσφορών (Προσθήκη 11/09/2018)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 01-10-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  • στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  • στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : http://www.promitheus.gov.gr.
  • στον περιφερειακό Ελληνικό Τύπο
  • στον ιστότοπο «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
  • στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού
(Τηλ.22620-52608, 22620-52000, 22620-52891 & Φαξ.22620-58717 ή 22620-52658)