18/12/2018 - Διακήρυξη No 811 για την ανάθεση της «προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε. στην Τανάγρα Βοιωτίας, ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 811

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω ηλεκτρονικό ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής, για την ανάθεση της «Προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε. στην Τανάγρα Βοιωτίας, ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους», με συνολικό προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας παράτασης, ογδόντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (83.520 €), πλέον ΦΠΑ και με CPV 33761000-2, 33763000-6, 33741100-7, 19640000-4, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 18.01.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  • στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  • Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
  • στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ http://www.haicorp.com/
  • Στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό (τοπικό) Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού και Γενικού Υλικού της Διεύθυνσης Συμβάσεων) Fax. 22620-58717 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.