ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 17/04/2019 - Διακήρυξη No 810 για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «εργασιών βαφής απαρτίων (detail parts) & τελικών προϊόντων εργοσυνόλων (final assemblies) του εργοστασίου Αεροκατασκευών, στις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Β.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 810

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «εργασιών βαφής απαρτίων (detail parts) & τελικών προϊόντων εργοσυνόλων (final assemblies) του εργοστασίου Αεροκατασκευών, στις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Β. στην Τανάγρα Βοιωτίας, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με δυνατότητα μονομερούς παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικού προϋπολογισμού τετραετίας 780.000,00€, χωρίς Φ.Π.Α.»,(C.P.V.: 50211100-8) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Α) Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ.
Β) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 28-02-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται πριν την κατάθεση της προσφοράς τους να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Β., προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για τις προς ανάθεση υπηρεσίες.
Οι ενημερωτικές επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν στις ακόλουθες δύο (2) ημερομηνίες:

α) την 29-01-2019 και ώρα προσέλευσης 08:00 π.μ. και
β) την 05-02-2019 και ώρα προσέλευσης 08:00 π.μ.

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται :

α) στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE S: 2019/ S 014-028982)
β) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr (α/α:69751)
γ) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ:19PROC004354064)
δ) Στον περιφερειακό ελληνικό Τύπο
ε) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»:http://et.diavgeia.gov.gr/,σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ:6Π0Ρ469Η1Γ-ΛΡ7)
στ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού (Τηλ.22620-52608, 22620-52000, 22620-52891 & Φαξ.22620-58717 ή 22620-52658).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ 08/02/2019)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ 17/04/2019)