ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 06/11/2019 - Διακήρυξη No FCL1901 για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SIF/P3»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. FCL1901

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Διαγωνισμό Έργου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την ανάθεση του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SIF/P3» με κωδικό CPV 45310000-3

Προϋπολογισμού 14.336,19€ (χωρίς Φ.Π.Α. & αναθεώρηση) που θα κατασκευασθεί στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου της στην Τανάγρα Βοιωτίας. Το Έργο θα δημοπρατηθεί με το σύστημα της ελεύθερης συμπλήρωσης ανοιχτού τιμολογίου (σύμφωνα με άρθρο 95 παρ. 2, εδαφ. β) & αα) του Ν.4412/2016)

Κύριος του έργου είναι : η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.

Προϊσταμένη Αρχή είναι : ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΒ Α.Ε.

Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι : η Δ/νση Συντήρησης Εγκαταστάσεων της ΕΑΒ Α.Ε.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ, στην Α1, Α2, & 1η τάξη στην κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών ή Βιομηχανικών Ενεργειακών . Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει έγγραφη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

  1. ΣΩΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  2. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)
  3. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
  4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  5. ΣΧΕΔΙΑ
  6. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  7. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  8. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  9. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται: στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. /Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει./ στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ http://www.haicorp.com/

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Μελετών και Κατασκευών, της Διεύθυνσης Συντήρησης Εγκαταστάσεων της ΕΑΒ Α.Ε.) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. / Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ 06/11/2019)