ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 16/07/2020 - Διακήρυξη No 862 για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «Παροχή Νομικών Υπηρεσιών για την ΕΑΒ για δύο (2) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) έτος»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 862

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την «Παροχή Νομικών Υπηρεσιών για την ΕΑΒ για δύο (2) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού 720.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.» (C.P.V.: 79110000-8, 79111000-5, 79112000-2) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Α) Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ.
Β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ.
Γ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ (Προσθήκη 05/02/2020)
    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ (Προσθήκη 11/03/2020)
    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ (Προσθήκη 08/04/2020)
    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ (Προσθήκη 14/04/2020)
    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ (Προσθήκη 19/05/2020)

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 30.01.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται :

α) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
β) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr
γ) Στον περιφερειακό ελληνικό Τύπο
δ) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»:http://et.diavgeia.gov.gr/,σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει
ε) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού (Τηλ. : 22620-52608/52617/52000 και
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 862/2019 (83289) (Προσθήκη 05/02/2020)

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό Νο 862/2019 (Aρ.ΕΣΗΔΗΣ : 83289), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την «Παροχή Νομικών Υπηρεσιών για την ΕΑΒ για δύο (2) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού 720.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.» (C.P.V.: 79110000-8, 79111000-5, 79112000-2)

ανακοινώνει ότι :

Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού έως την 03.03.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 (άρθρο 1.5 της διακήρυξης).

Ως εκ τούτου, μετατίθενται αντίστοιχα και οι ημερομηνίες παροχής διευκρινίσεων (άρθρο 2.1.3 της διακήρυξης) καθώς και οι ημερομηνίες αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών (άρθρο 3.1.1 της διακήρυξης ). Συγκεκριμένα η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» μετατίθεται για την 11.03.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., αντί για την 07.02.2020.

Όλοι οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της εν λόγω διακήρυξης παραμένουν ως έχουν.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.
Γεώργιος Θ. Μαζαράκος
Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 862/2019 (83289) (Προσθήκη 25/02/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 862/2019 (83289) (Προσθήκη 26/03/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 862/2019 (83289) (Προσθήκη 28/04/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 862/2019 (83289) (Προσθήκη 22/05/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 862/2019 (83289) (Προσθήκη 12/06/2020)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 862/2019 (Προσθήκη 16/07/2020)