ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 16/03/2021 - Διακήρυξη No 859 για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Κάλυψης του προγράμματος ασφάλισης Αστικής Ευθύνης της Ε.Α.Β. Α.Ε έναντι τρίτων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 859

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει παροχή υπηρεσιών «Κάλυψης του προγράμματος ασφάλισης Αστικής Ευθύνης της Ε.Α.Β. Α.Ε έναντι τρίτων, για χρονική περίοδο δύο (2) ετών με δυνατότητα μονομερούς παράτασης εκ μέρους της Ε.Α.Β. Α.Ε. για επιπλέον ένα (1) έτος», συνολικού προϋπολογισμού επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (750.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του φόρου ασφαλίστρων, χωρίς Φ.Π.Α. (CPV : 66516000-0) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Α) Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ.
Β) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 25-02-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται :

α) Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
γ) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr
δ) Στον περιφερειακό ελληνικό Τύπο
ε) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»:http://et.diavgeia.gov.gr/,σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει
στ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού (Τηλ. : 22620-52608/ 52000/ 52891 και
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 859/2020 (Προσθήκη 25/02/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 13/03/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 859/2020 (Προσθήκη 26/03/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 859/2020 (Προσθήκη 28/04/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 859/2020 (Προσθήκη 28/05/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ(Προσθήκη 16/03/2021)