ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 17/06/2020 - Διακήρυξη No 874 για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 874

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την προμήθεια «ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ», συνολικού προϋπολογισμού δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ (€ 19.000,00), πλέον ΦΠΑ και με κωδικό CPV : 42123610-6 και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 19.06.2020 και ώρα 14.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  • στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  • Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
  • στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ http://www.haicorp.com/

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, καλούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού και Γενικού Υλικού της Διεύθυνσης Συμβάσεων) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 17/06/2020)

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» αναφορικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό Νο. 874, όπως αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC006795988) και στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 6ΛΡ2469Η1Γ-ΘΥΙ), με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ ΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ», συνολικού προϋπολογισμού δέκα εννέα χιλιάδων ευρώ (19.000,00€), πλέον ΦΠΑ και με κωδικό CPV : 42123610-6
ανακοινώνει ότι :

Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού Νο. 874 έως την 26-06-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, (άρθρο ΙΙ.Γ.4.1 της διακήρυξης).

Όλοι οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της εν λόγω διακήρυξης παραμένουν ως έχουν.

Για την ΕΑΒ ΑΕ