ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 03/03/2021 - Διακήρυξη No 882 για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια «Μεταφορικών ξυλοκιβωτίων τύπου A,B & C για τον εγκιβωτισμό εργοσυνόλων δομικών τμημάτων της ατράκτου του αεροσκάφους C-130J

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 882/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια «Μεταφορικών ξυλοκιβωτίων τύπου A,B & C για τον εγκιβωτισμό εργοσυνόλων δομικών τμημάτων της ατράκτου του αεροσκάφους C-130J, για την Ε.Α.Β. Α.Ε., για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, συνολικού προϋπολογισμού 735.540,00 €, χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ύψους 58.992,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.», (C.P.V.: 44614100-8) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ
  • Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD), σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ
  • ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ (Προσθήκη 02/10/2020)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 13.10.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται πριν την κατάθεση της προσφοράς τους να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Β. Οι ενημερωτικές επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν στις ακόλουθες δύο (2) ημερομηνίες:

α) την 17.09.2020 και ώρα προσέλευσης 09:00 π.μ. και
β) την 24.09.2020 και ώρα προσέλευσης 09:00 π.μ.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
γ) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr
δ) Στον περιφερειακό ελληνικό Τύπο
ε) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://et.diavgeia.gov.gr/,σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει
στ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού (Τηλ. 22620-52608/52891/52000 & e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 03/03/2021)