ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 12/07/2021 - Διακήρυξη No 908 για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΦΟΡΤΩΣΕΩΝ–ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ–ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 908

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε (ΕΑΒ Α.Ε), προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή « ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΦΟΡΤΩΣΕΩΝ – ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ, ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ/ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ » προς την ΕΑΒ Α.Ε για έξι (6) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 130.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. (C.P.V.: 79991000-7, 79920000-9, 63121000-3, 63121100-4, 63100000-0 και 90911200-8) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ
  • Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), σε μορφή word, παρατίθεται εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 16/02/2021, ημέρα Tρίτη και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  1. Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr.
  2. Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  3. Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://et.diavgeia.gov.gr/ σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει
  4. Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού (Τηλ. 22620-52608/52868/52000 & e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 25/01/2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 04/02/2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 09/02/2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 12/07/2021)