ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 18/03/2021 - Διακήρυξη No 928 για την Ανάθεση Προμήθειας εκατόν πενήντα (150) Laptops, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), πλέον ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 928

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την ανάθεση Προμήθειας «ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (150) LAPTOPS», συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), πλέον ΦΠΑ και με κωδικό CPV: 30213100-6 «Φορητοί Επιτραπέζιοι Μικροϋπολογιστές» και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 17.03.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  • στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  • Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
  • στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ http://www.haicorp.com/

 Ανακοίνωση (Προσθήκη 12/03/2021)

 Ανακοίνωση (Προσθήκη 18/03/2021)