29/04/2021 - Διακήρυξη No FCL1903 «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΩ ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ F16V»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. FCL1903

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Διαγωνισμό Έργου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την ανάθεση του έργου:

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΩ ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ F16V» με κωδικό CPV 45000000-7.

Προϋπολογισμού 56.823,22€ (χωρίς Φ.Π.Α. & αναθεώρηση) που θα κατασκευασθεί στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου της στην Τανάγρα Βοιωτίας (κωδ.NUTS 641 Βοιωτία).

Το Έργο θα δημοπρατηθεί με το σύστημα της ελεύθερης συμπλήρωσης ανοιχτού τιμολογίου (σύμφωνα με άρθρο 95 παρ. 2, εδαφ. β) & αα) του Ν.4412/2016)

Κύριος του έργου είναι : η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.

Προϊσταμένη Αρχή είναι : ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΒ Α.Ε.

Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι : η Δ/νση Συντήρησης Εγκαταστάσεων της ΕΑΒ Α.Ε.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ, στην Α1, ή και ανώτερη κατηγορία των Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών, που είναι εγκατεστημένοι σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης (υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016).

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει έγγραφη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

  1. ΣΩΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  4. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  5. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)
  7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
  9. ΣΧΕΔΙΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 18η Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται: στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. /Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει./ στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ http://www.haicorp.com/

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Μελετών και Κατασκευών, της Διεύθυνσης Συντήρησης Εγκαταστάσεων της ΕΑΒ Α.Ε.) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. / Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. / Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.