ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 23/12/2021 - Διακήρυξη No 931 για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τη «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 450 ΤΟΝΩΝ ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 931

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον υψηλότερη προσφορά βάσει τιμής για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 450 ΤΟΝΩΝ ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ», με κωδικό CPV: 14711000-8 και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 17.9.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, όπως ισχύει.
β) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 14/09/2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 23/12/2021)