25/11/2021 - Διακήρυξη No 940 με αντικείμενο προμήθεια «ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (256) ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΦΟΡΙΑΜΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 30.940,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 940

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (256) ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΦΟΡΙΑΜΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30.940,00 €, ΠΛΕΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.» και με κωδικό CPV: 39000000-2 (Έπιπλα, επιπλώσεις οικιακές συσκευές και προϊόντα καθαρισμού) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Το σχετικά κείμενο παρατίθεται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10η-01-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται :

α) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
γ) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, όπως ισχύει.
δ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com