ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 12/05/2022 - Διακήρυξη No 943 με αντικείμενο προμήθεια ογδόντα (80) Desktops, συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 943

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ (80) DESKTOPS, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 40.000,00 €, ΠΛΕΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.», και με κωδικό CPV: 30000000-9 (Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Το σχετικά κείμενο παρατίθεται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 19η-04-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται :

α) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός: 157527)
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ: 22PROC010209282)
γ) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ: 9Ρ7Β469Η1Γ-ΙΕΩ)
δ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 12/05/2022)