ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 05/04/2016 - Διακήρυξη Νο.738 για την επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την «Εκπόνηση και Παράδοση Μελέτης Στατικής Επάρκειας – Ελέγχων Διερεύνησης & Αποτίμησης των Υλικών του Κτιρίου Εκπαίδευσης της ΕΑΒ και της Στατικής Μελέτης Ενισχύσεω

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 738

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε (ΕΑΒ), προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την «Εκπόνηση και Παράδοση Μελέτης Στατικής Επάρκειας – Ελέγχων Διερεύνησης & Αποτίμησης των Υλικών του Κτιρίου Εκπαίδευσης της ΕΑΒ και της Στατικής Μελέτης Ενισχύσεων», σύμφωνα με τα παραρτήματα «Α» (Τεύχος Τεχνικής Προδιαγραφής) και «Β» (Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας και Εχεμυθείας για μη δημοσιοποίηση πληροφοριών), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας διακηρύξεως, με κωδικό CPV:71335000-5, καλεί δε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η 08 Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε:

α. Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ, www.haicorp.com
β. Στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια, et.diavgeia.gov.gr
γ. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ

Σημειούται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν την 01/04/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. το κτίριο εκπαίδευσης της ΕΑΒ προκειμένου να λάβουν γνώση της υφιστάμενης κατάστασης, των εν γένει τοπικών συνθηκών καθώς και να παραλάβουν τα σχέδια ξυλοτύπων των οροφών του κτιρίου. Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εταιρειών που θα επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, θα προσκομίσουν και τρία (3) ισόκυρα πρωτότυπα του συνημμένου συμφωνητικού εχεμύθειας (Παράρτημα Β) και θα υπογράψουν σχετικό έντυπο για την παραλαβή των σχεδίων. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τα σχέδια θα επιστραφούν στην ΕΑΒ.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Συμβάσεων & Διαγωνισμών) Fax. 22620-58717, 22620-52658 ή στα κατωτέρω e-mails.

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ANAΚΟΙΝΩΣΗ (05/04/2016)

H ΕΑΒ Α.Ε ανακοινώνει ότι :

  1. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παρατείνεται έως την 15-4-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 και
  2. Ορίζεται ως νέα ημερομηνία επίσκεψης των ενδιαφερομένων στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ η 07-04-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 (άρθρο 2, παρα. 2.6 της διακήρυξης).