ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 22/09/2022 - Διακήρυξη No 956 με αντικείμενο προμήθεια ενός (1) Περονοφόρου Ανυψωτικού Μηχανήματος, συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 956

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής με αντικείμενο την «προμήθεια ενός (1) Περονοφόρου Ανυψωτικού Μηχανήματος, συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.», και με κωδικό CPV: 42415110-2 (Περονοφόρα Ανυψωτικά Οχήματα) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Το σχετικό κείμενο παρατίθενται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 20η-06-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός: 160989)
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ: 22PROC010546697)
γ) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ: ΨΜΖΩ469Η1Γ-7Ξ5)
δ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 17/06/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 23/06/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 22/09/2022)