07/07/2022 - Διακήρυξη No 958 με αντικείμενο προμήθεια και εγκατάσταση «ΕΝΟΣ (1) ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 958

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΕΝΟΣ (1) ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 60.000,00 €, ΠΛΕΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.» και με κωδικό CPV: 42511100-2 (Μονάδες Εναλλαγής Θερμότητας) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Το σχετικό κείμενο παρατίθεται κατωτέρω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 30-08-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (167409)
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ 22PROC010874379)
γ) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, όπως ισχύει. (ΑΔΑ 6666469Η1Γ-73Σ)
δ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com