ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 23/04/2024 - Διακήρυξη No 914 Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμού και Ευπρεπισμού των εγκαταστάσεων της ΕΑΒ, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 914/2022

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμού και Ευπρεπισμού των εγκαταστάσεων της ΕΑΒ, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα μονομερούς παράτασης εκ μέρους της ΕΑΒ για επιπλέον ένα (1) έτος (δικαίωμα προαίρεσης), συνολικού προϋπολογισμού τριετίας 1.839.000,00€, χωρίς Φ.Π.Α.» (C.P.V. : 90911200-8), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ
  • Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD), σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 23-11-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, πριν την υποβολή της προσφοράς τους να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Β. (την 31-10-2022 ή την 07-11-2022).

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2022/S 199-565078)
β) Στο ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr (174516)
γ) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr (22PROC011430948)
δ) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://et.diavgeia.gov.gr/ σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει (ΨΝ6Κ469Η1Γ-4ΚΔ)
ε) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el

Πληροφορίες:

Δ/νση Συμβάσεων- Τομέας Συμβάσεων Υπηρεσιών, κα Δόμνα Ραπτοπούλου, τηλ. 22620-52891/52000, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 17/11/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 25/11/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 15/12/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 21/12/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 09/02/2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 17/02/2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 02/03/2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 23/03/2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 03/05/2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 31/05/2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 23/04/2024)