ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 31/05/2023 - Διακήρυξη No 980 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση «Δύο (2) αερόψυκτων ψυκτών, συνολικού προϋπολογισμού 159.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 980/2022

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση «Δύο (2) αερόψυκτων ψυκτών, συνολικού προϋπολογισμού 159.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.» (C.P.V. : 31141000-6) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ
  • Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD), σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 31η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr (a/a: 179121)
β) Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (ΑΔΑΜ: 22PROC011817846)
γ) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://et.diavgeia.gov.gr/ σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ: ΨΠΒ2469Η1Γ-0ΕΘ)
δ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el

Πληροφορίες:

Δ/νση Συμβάσεων- Τομέας Συμβάσεων Υπηρεσιών, κα Δόμνα Ραπτοπούλου, τηλ. 22620-52891/52872/52000, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 20/1/2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 24/1/2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 26/1/2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 16/2/2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 20/2/2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 31/5/2023)