ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 06/07/2023 - Διακήρυξη No 982 με αντικείμενο την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού για την μετάβαση και αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος SAP της ΕΑΒ ΑΕ, συνολικού προϋπολογισμού 390.000,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 982/2023

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής με αντικείμενο την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού για την μετάβαση και αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος SAP και με κωδικό CPV: 30211200-3 και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Το σχετικό κείμενο παρατίθεται κατωτέρω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 16η-03-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αρ. Προκήρυξης στην ΕΕ S: 2023/S 021-059451)
β) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός: 183290)
γ) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ: 23PROC012065981)
δ) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ: ΡΠΒΒ469Η1Γ-ΑΞ2)
ε) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com
στ) Στον τοπικό τύπο του Ν. Βοιωτίας

Πληροφορίες:

Τομέας Συμβάσεων Υπηρεσιών (Τηλ.22620-52882,-52891 & Φαξ.22620-58717), e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 15/02/2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 14/03/2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 23/03/2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 06/07/2023)