ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 20/07/2023 - Διακήρυξη No 979 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Μεταφοράς προσωπικού από τις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Β. στο Σχηματάρι προς το CAMP Αυλώνας και επιστροφή»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 979/2023

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Μεταφοράς προσωπικού από τις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Β. στο Σχηματάρι προς το CAMP Αυλώνας και επιστροφή, για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος εκπαίδευσης πελατών της Ε.Α.Β., για διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης εκ μέρους της Ε.Α.Β. για ένα επιπλέον (+1) έτος» συνολικού προϋπολογισμού διετίας ύψους εξήντα έξι χιλιάδων ευρώ (66.000,00€), χωρίς Φ.Π.Α.» C.P.V. : 60172000-4 και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ
  • Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD), σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 21η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr (a/a: 184987)
β) Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (ΑΔΑΜ: 23PROC012157705)
γ) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://et.diavgeia.gov.gr/ σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ: ΨΩ2Τ469Η1Γ-ΤΔΖ )
δ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el

Πληροφορίες:

Δ/νση Συμβάσεων- Τομέας Συμβάσεων Υπηρεσιών, κα Δόμνα Ραπτοπούλου, τηλ. 22620-52891/52872/52000, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 14/03/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 24/03/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 20/07/2022)