ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 30/06/2016 - Διαγωνισμός Νο.723 για την επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου «Μερικής Συναρμολόγησης Δομικών Τμημάτων Α/φους». Κωδικός CPV:45223100-7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 723

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου «Μερικής Συναρμολόγησης Δομικών Τμημάτων Α/φους», με κωδικό CPV:45223100-7, καλεί δε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει ηλεκτρονικά έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύθηκε:

α. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
β. Στον Ελληνικό Τύπο.
γ. Στο ΚΗΜΔΗΣ.
δ. Στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια et.diavgeia.gov.gr σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 όπως ισχύει.
ε. Αναρτήθηκε επίσης στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται, πριν την ηλεκτρονική κατάθεση της προσφοράς τους, να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, σε καθορισμένες ημέρες και ώρες που ορίζονται στη συνέχεια, ήτοι την 10/05/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. ή την 12/05/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. ή την 16/05/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., προκειμένου να παρακολουθήσουν και ενημερωθούν αναλυτικά για το Έργο το οποίο θα εκτελέσουν, ώστε να μπορέσουν να αντιληφθούν και αξιολογήσουν τις τεχνικές και ποιοτικές παραμέτρους υλοποίησης του Έργου, τους απαιτούμενους πόρους σε συνδυασμό με τη τεχνική κατάρτιση (ειδικότητες) και την εμπειρία, τα μέσα ατομικής προστασίας που απαιτούνται για να διαμορφώσουν την προσφορά τους.

Η ως άνω προσέλευση των συμμετεχόντων ή νόμιμα εξουσιοδοτημένων προσώπων τους, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, επί ποινή απαραδέκτου, προσφορές δε υποψηφίων, οι οποίοι δεν τήρησαν την παραπάνω υποχρέωση, θα κρίνονται απαράδεκτες, δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Συμβάσεων & Διαγωνισμών) Fax. 22620-58717, 22620-52658 ή στα κατωτέρω e-mails.

Επικοινωνία : e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ANAΚΟΙΝΩΣΗ (13/05/2016)

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» αναφορικά με τον Διαγωνισμό Νο. 723 , για το έργο ««Μερικής Συναρμολόγησης Δομικών Τμημάτων Α/φους» ανακοινώνει ότι :

  1. Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού Νο. 723 έως την 4-07-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 και ως εκ τούτου οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την 19-5-2016 (Κεφάλαιο Ι, άρθρο 2 & άρθρο 29, παρ. 29.2. της διακήρυξης)
  2. Ορίζονται ως επιπρόσθετες ημερομηνίες 4ης & 5ης επίσκεψης τυχόν ενδιαφερομένων στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ α) η 18-05-2016 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 και β) η 19-05-2016 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 (Κεφάλαιο Ι, άρθρο 3, παρ. 3.4. της διακήρυξης).
  3. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 11-7-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 (άρθρο 41, παρα. 41.1 της διακήρυξης.)

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της διακήρυξης παραμένουν ως έχουν.

Η παρούσα ανακοίνωση της ως άνω διακήρυξης θα δημοσιευθεί νομίμως και θα αναρτηθεί τόσο στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος όσο και στο site της ΕΑΒ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε

ANAΚΟΙΝΩΣΗ (30/06/2016)

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» με την παρούσα ανακοινώνει την ματαίωση του Διαγωνισμού Νο 723, για την εκτέλεση του έργου «Μερικής Συναρμολόγησης Δομικών Τμημάτων Α/φους», σύμφωνα με το άρθρο 43.6 της διακηρύξεως του ως άνω διαγωνισμού και την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται επίσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και αναρτάται στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στο ΚΗΜΔΗΣ, στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ.

Τανάγρα, 29/06/2016

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.