16/07/2015: Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.»

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» σε Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την 6η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 2-4 (1ος όροφος), και σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Γ’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την 27η Αυγούστου 2015 ημέρα Πέμπτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα όπως ακριβώς αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη της νόμιμα δημοσιευθείσας Πρόσκλησης των Μετόχων της 20ης Μαΐου 2015 :

  1. Yποβολή της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014
  2. Υποβολή της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών για την άνω χρήση.
  3. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του ομίλου της χρήσης που έκλεισε την 31.12.2014 κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
  4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί του Ισολογισμού και γενικά τη διαχείριση της παραπάνω χρήσης.
  5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 850.000.000,00 ευρώ ή όσης ήθελε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση με καταβολή μετρητών εντός πενταετίας.
  6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και των αναπληρωματικών τους και καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2015 (τριμηνιαίων και ετησίων), τον φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.
  7. Εκλογή Εσωτερικού Ελεγκτή απασχολούμενου στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.4 του Ν.3429/2005 και το άρθρο 21 παρ.3 του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για υπογραφή της κατά το Νόμο αντιστοίχου συμβάσεως παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα Γραφεία της Εταιρείας εντός της αυτής προθεσμίας, μαζί με τα έγγραφα εκπροσώπησης.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ