21/12/2021: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 29§4 ΤΟΥ Ν. 4548/2018

Με την από 3-12-2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων ποσού ΕΥΡΩ 1.070.211.350,9748 με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών στο ποσό των τεσσάρων (4) ΕΥΡΩ έκαστης.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσια σαράντα εκατομμύρια εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες διακόσια ενενήντα έξι (240.136.296) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εξήντα εκατομμύρια τριάντα τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα τέσσερις (60.034.074) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστης τέσσερα (4) ΕΥΡΩ.