21/09/2016: Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την 14η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 2-4 (3ος όροφος), και σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα γίνει την 25η Οκτωβρίου 2016 ημέρα Τρίτη, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και σε περίπτωση μη απαρτίας Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 7η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

  1. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23α (παρ. 4) του Κ.Ν.2190/1920 για την υπογραφή της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας με το μέλος του Δ.Σ. κ. Χαράλαμπο Παπασπύρου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα Γραφεία της Εταιρείας εντός της αυτής προθεσμίας, μαζί με τα έγγραφα εκπροσώπησης.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ