ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 05/08/2022 - Διακήρυξη No 920 Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την ενοικίαση/εκμετάλλευση προς καλλιέργεια ιδιόκτητης έκτασης της ΕΑΒ χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 920

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον υψηλότερη προσφορά βάσει τιμής και με αντικείμενο «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ / ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ», με κωδικό CPV: 70220000-9 και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 24.03.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00.

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, όπως ισχύει.

β) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 05/08/2022)