ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 02/12/2022 - Διακήρυξη No 954 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Λογιστικού διαχειριστικού ελέγχου εσόδων εξόδων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 954/2022

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Λογιστικού διαχειριστικού ελέγχου εσόδων εξόδων, συνολικού προϋπολογισμού ποσού 300.000,00€, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 372.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., C.P.V. : 79212300» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ
  • Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD), σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 21-06-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2022/S 095-262729)
β) Στο ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr (161255)
γ) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (22PROC010569908)
δ) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://et.diavgeia.gov.gr/ σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ: Ω8Ω6469Η1Γ-5ΩΞ)
ε) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el

Πληροφορίες:

Δ/νση Συμβάσεων- Τομέας Συμβάσεων Υπηρεσιών, κα Μαρία Βασιλείου & κα Δόμνα Ραπτοπούλου, τηλ. 22620-52608/ 52891/ 52000, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 03/06/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 02/12/2022)