ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 23/02/2018 - Διακήρυξη Νο.788 για την «Επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών Διενέργειας Μετρήσεων Ατμοσφαιρικών Εκπομπών, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα Βοιωτίας, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 788

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών Διενέργειας Μετρήσεων Ατμοσφαιρικών Εκπομπών, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα Βοιωτίας, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, συνολικού προϋπολογισμού 75.000,00 €, πλέον ΦΠΑ. (C.P.V. : 90711500-9) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 16-03-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε:

(α). Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
(β). Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : http://www.promitheus.gov.gr.
(γ). Στον ιστότοπο «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
(δ). Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ : http:/www.haicorp.com.