ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 17/04/2019 - Διακήρυξη Νο.786 για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα Βοιωτίας, εκτιμώμενης ετήσιας ποσότητας 25.300.000 kWh»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 786

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα Βοιωτίας, εκτιμώμενης ετήσιας ποσότητας 25.300.000 kWh, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης διάρκειας ενός (1) έτους», συνολικού προϋπολογισμού 4.700.000,00€, πλέον Φ.Π.Α. (C.P.V.: 09310000-5) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

  1. Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ.
  2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [Ε.Ε.Ε.Σ.], σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 17-09-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  • στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό δημοσίευσης προκήρυξης : 2018/ S 134 - 306845.
  • στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  • στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : http://www.promitheus.gov.gr.
  • στον περιφερειακό Ελληνικό Τύπο
  • στον ιστότοπο «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
  • στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού
(Τηλ.22620-52608, 22620-52000, 22620-52891 & Φαξ.22620-58717 ή 22620-52658)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ 17/04/2019)