ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 18/07/2019 - Διακήρυξη Νο.789 για την ανάθεση «υπηρεσιών αεροπορικών και θαλασσίων μεταφορών υλικών της ΕΑΒ Α.Ε. (συμπεριλαμβανομένων υλικών FMS) από την Ελλάδα προς ΗΠΑ / Καναδά και αντίστροφα, για δύο έτη»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 789

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής αναφορικά με την ανάθεση «υπηρεσιών αεροπορικών και θαλασσίων μεταφορών υλικών της ΕΑΒ Α.Ε. (συμπεριλαμβανομένων υλικών FMS) από την Ελλάδα προς ΗΠΑ / Καναδά και αντίστροφα, για δύο έτη, συνολικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ, και με CPV 60000000-8», και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 25/09/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 23.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  • στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  • στον ιστότοπο «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
  • στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ
  • στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : http://www.promitheus.gov.gr.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύτηκε επίσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον ελληνικό τοπικό τύπο του Νομού Βοιωτίας.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών Υπηρεσιών Εξοπλισμού και Γενικού Υλικού της Διεύθυνσης Συμβάσεων) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (05/09/2018)

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό Νο 789, με συστημικό αριθμό του ΕΣΗΔΗΣ (62969), για την ανάθεση υπηρεσιών αεροπορικών και θαλασσίων μεταφορών υλικών της ΕΑΒ Α.Ε. (συμπεριλαμβανομένων υλικών FMS) από την Ελλάδα προς ΗΠΑ / Καναδά και αντίστροφα, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, ετήσιου προϋπολογισμού τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000 €), πλέον ΦΠΑ και με κωδικό C.P.V.: 60000000-8

ανακοινώνει ότι :

Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού Νο 789 έως την 31-10-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 23.00. (άρθρο 1.5 της διακήρυξης).

Ως εκ τούτου, μετατίθενται αντίστοιχα και οι ημερομηνίες παροχής διευκρινίσεων (άρθρο 2.1.3 της διακήρυξης).

Επισημαίνεται πως ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 25.10.2018, ημέρα Πέμπτη.

Όλοι οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της εν λόγω διακήρυξης παραμένουν ως έχουν.

Η παρούσα αναρτάται κατόπιν εξουσιοδότησης του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (25/10/2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (05/11/2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ / ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ 18/07/2019)