25/07/2019 - Διακήρυξη No 817 για την ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΝΕΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ, ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΤΗΡΙΟ – PLATING – ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 73»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 817

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την ανάθεση: «Προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) νέας πλήρους μονάδας ανεμιστήρα και ηλεκτροκινητήρα, σε αντικατάσταση της υπάρχουσας, που αποτελεί μέρος της μονάδας καθαρισμού των δικτύων εξαερισμού των όξινων / αλκαλικών στο επιμεταλλωτήριο – plating – του κτιρίου 73», συνολικού προϋπολογισμού τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€), πλέον ΦΠΑ, με κωδικό CPV : 39714100-1 και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 28.08.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  • στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  • Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
  • στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ http://www.haicorp.com/

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού και Γενικού Υλικού της Διεύθυνσης Συμβάσεων) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.