ΑΝΑΝΕΩΣΗ 04/11/2019 - Διακήρυξη No 843 για την ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (280) ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED», συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60.000,00), πλέον ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 843

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την ανάθεση: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (280) ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED», συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60.000,00),πλέον ΦΠΑ και με κωδικό CPV : 31500000-1 και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 29.10.2019 και ώρα 14.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

 • στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
 • Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
 • στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ http://www.haicorp.com/

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, καλούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού και Γενικού Υλικού της Διεύθυνσης Συμβάσεων) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 25/10/2019)

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» αναφορικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό Νο. 843, με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (280) ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED – EΚΠΟΝΗΣΗ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ », προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 €), πλέον ΦΠΑ και με κωδικό C.P.V.: 31500000-1 ανακοινώνει ότι :

 1. Στο Παράρτημα «Α» της διακήρυξης διευκρινίζονται / αναδιαρθρώνονται οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές.
  • Η υπολογιζόμενη στην φωτοτεχνική μελέτη ομοιομορφία (uniformity), όπως προδιαγράφεται στο πρότυπο EN12464-1, λόγω της ιδιαιτερότητας της υφιστάμενης διάταξης τοποθέτησης των φωτιστικών, δεν θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση των προσφορών.
  • Στην παράγραφο 3.18 των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος «Α» της διακήρυξης, γίνεται παραπομπή στην παράγραφο 3.11 αντί στην ορθή παράγραφο 3.10.
  • Στην ενότητα 2 των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος «Α» της διακήρυξης, δεν υφίστανται οι παράγραφοι 2.2 και 2.3 που εκ παραδρομής αναφέρονται στο υπόδειγμα Πίνακα Συμμόρφωσης. Επομένως οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις παραγράφους αυτές του πίνακα.
 1. Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού Νο. 843 έως την 5-11-2019 και ώρα 15:00 μ.μ. (άρθρο ΙΙ.Γ.1.1 της διακήρυξης).
 1. Η ΕΑΒ ΑΕ, επί ποινή αποκλεισμού, ορίζει νέα, επιπρόσθετη ημερομηνία, ήτοι την 29-10-2019 και ώρα 10:00 π.μ. προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ και να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του έργου. Η προσέλευση είναι υποχρεωτική για όσους επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού (κεφ. ΙΑ της διακήρυξης).

Όλοι οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της εν λόγω διακήρυξης παραμένουν ως έχουν.

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών:

(Τηλ.22620-52608, 22620-52882   &  Φαξ.22620-58717)

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.