23/03/2021 - Διακήρυξη No 923 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός Διώροφου Οικίσκου 60 τ.μ., συνολικού προϋπολογισμού είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (26.000,00 €), πλέον ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 923

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός διώροφου οικίσκου 60 τ.μ., συνολικού προϋπολογισμού είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (26.000,00 €), πλέον ΦΠΑ και με κωδικό CPV: 44211000-2 «Προκατασκευασμένα Κτίρια» και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 5.4.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  • στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  • Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
  • στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ http://www.haicorp.com/