17/05/2021 - Διακήρυξη No 929 για την Ανάθεση υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ, ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 929

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την ανάθεση υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ, ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ», συνολικού προϋπολογισμού πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (57.600,00 €), πλέον ΦΠΑ και με κωδικό CPV: 90500000-2 «Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίματα και απόβλητα» και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 1.6.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  • στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  • Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
  • στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ http://www.haicorp.com/