ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 5/7/2023 - Διακήρυξη No 962 με αντικείμενο προμήθεια, εγκατάσταση και εκπαίδευση χειρισμού δύο (2) τριαξονικών φρεζών, συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 962

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής με αντικείμενο την «προμήθεια, εγκατάσταση και εκπαίδευση χειρισμού δύο (2) τριαξονικών φρεζών, συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.», και με κωδικό CPV: 42600000-2 (Περονοφόρα Ανυψωτικά Οχήματα) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Το σχετικό κείμενο παρατίθενται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 30η-08-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός: 164270)
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ: 22PROC010839375)
γ) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ: 6Φ7Ο469Η1Γ-ΦΑ4)
δ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 05/07/2023)