12/04/2017 - Διαγωνισμός Νο.763 για την «Επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των Ανελκυστήρων & των ανυψωτικών Πλατφορμών της ΕΑΒ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 763

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «προληπτικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των Ανελκυστήρων & των ανυψωτικών Πλατφορμών της ΕΑΒ», με κωδικό CPV : 50750000-7, για (2) έτη με δυνατότητα παράτασης (1) έτους, προϋπολογισμού € 44.430,00 πλέον Φ.Π.Α. για την διετία, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

  1. Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης Νο 763 παρατίθεται εδώ.
  2. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του ανωτέρω Διαγωνισμού, σε επεξεργάσιμη μορφή, παρατίθεται εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η 9-5-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται πριν την κατάθεση της προσφοράς τους να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για τις προς ανάθεση υπηρεσίες.
Οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν στις ακόλουθες δύο (2) ημερομηνίες:

α) την 26-4-2017 και ώρα προσέλευσης 10:00 π.μ. και
β) την 28-4-2017 και ώρα προσέλευσης 10:00 π.μ.

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται:
α) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
β) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
γ) Στον Ελληνικό Τύπο
δ) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/. , σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
ε) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ : http://www.haicorp.com .

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού) Fax. 22620-58717, 22620-52658 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση :

Επικοινωνία : e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.