ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 18/09/2017 - Διακήρυξη Νο.773 για την «επιλογή ασφαλιστικής εταιρίας η οποία θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών κάλυψης επαγγελματικής αστικής ευθύνης της ΕΑΒ Α.Ε., διάρκειας τριών (3) μηνών, προϋπολογισμού 59.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 773

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την επιλογή ασφαλιστικής εταιρίας, η οποία θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών κάλυψης επαγγελματικής αστικής ευθύνης της ΕΑΒ Α.Ε., διάρκειας τριών (3) μηνών, προϋπολογισμού 59.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και με κωδικό CPV :66516400-4 – Γενική ασφάλεια αστικής ευθύνης, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 07-07-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε:

α) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
β) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
γ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών) Fax. 22620-58717 ή στο κατωτέρω e-mail.

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Τανάγρα, 06-07-2017)

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» αναφορικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό Νο. 773, για την επιλογή ασφαλιστικής εταιρίας, η οποία θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών κάλυψης επαγγελματικής αστικής ευθύνης της ΕΑΒ Α.Ε., διάρκειας τριών (3) μηνών, προϋπολογισμού 59.000 €, πλέον ΦΠΑ και με C.P.V.: 66516400-4
ανακοινώνει ότι :

Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού Νο. 773 έως την 21-07-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00. (άρθρο ΙΙ.Γ.1.1. της διακήρυξης).

Όλοι οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της διακήρυξης παραμένουν ως έχουν.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOY Νο 773 (Προσθήκη 18/09/2017)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει την ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού υπ’ αριθ. 773 (ΑΔΑΜ 17PROC001567718) για την «επιλογή ασφαλιστικής εταιρίας, η οποία θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών κάλυψης επαγγελματικής αστικής ευθύνης της ΕΑΒ Α.Ε., διάρκειας τριών (3) μηνών, με προϋπολογισμό 59.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ», καθότι η μοναδική συμμετέχουσα σε αυτόν εταιρία δεν προσκόμισε πλήρη και άρτιο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς, κατά τα προβλεφθέντα στην παράγραφο ΙΙ.Γ.3.1. της διακήρυξης.

Η ακύρωση του ανωτέρω διαγωνισμού θα διενεργηθεί μέσω του ΚΗΜΔΗΣ.

Επίσης, η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται:

α) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr,σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010, όπως ισχύει.
β) Στη διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒΑ Α.Ε. www.haicorp.com

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών
Τηλ.22620-52608, 22620-52882 & Φαξ.22620-58717)
E-Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.