ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 18/09/2017 - Διακήρυξη Νο.767 για την «παροχή υπηρεσιών αεροπορικών και θαλασσίων μεταφορών υλικών της ΕΑΒ Α.Ε. από την Ελλάδα προς ΗΠΑ/Καναδά και αντίστροφα, για δύο (2) έτη, με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 767

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την παροχή υπηρεσιών αεροπορικών και θαλασσίων μεταφορών υλικών της ΕΑΒ Α.Ε. από την Ελλάδα προς ΗΠΑ/Καναδά και αντίστροφα, για δύο (2) έτη, με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, ετήσιου προϋπολογισμού τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000 €), πλέον ΦΠΑ, με CPV 60000000-8, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 31/08/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε:

α) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
β) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
γ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com
δ) Στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.Promitheus.gov.gr

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύτηκε επίσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στον Ελληνικό Τύπο.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών) Fax. 22620-58717 ή στο κατωτέρω e-mail.

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Τανάγρα, 18-09-2017)

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό Νο 767, με συστημικό αριθμό του ΕΣΗΔΗΣ (44256), για την ανάθεση υπηρεσιών αεροπορικών και θαλασσίων μεταφορών υλικών της ΕΑΒ Α.Ε. από την Ελλάδα προς ΗΠΑ/Καναδά και αντίστροφα, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και με δυνατότητα μονομερούς ασκήσεως εκ μέρους της ΕΑΒ Α.Ε. του δικαιώματός της για παράταση διάρκειας ενός (1) έτους, ετήσιου προϋπολογισμού τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000 €), πλέον ΦΠΑ και με C.P.V.: 60000000-8
ανακοινώνει ότι :

Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού Νο 767 έως την 09-10-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00. (άρθρο 1.5 της διακήρυξης).

Ως εκ τούτου, μετατίθενται αντίστοιχα και οι ημερομηνίες παροχής διευκρινίσεων (άρθρο 2.1.3 της διακήρυξης).

Όλοι οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της εν λόγω διακήρυξης παραμένουν ως έχουν.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.