Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών σχετικά με την σύνταξη σχετικής διακήρυξης για την «επιλογή ασφαλιστικής εταιρίας η οποία θα αναλάβει το πρόγραμμα ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικής αστικής ευθύνης της ΕΑΒ Α.Ε. έναντι τρίτων»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Τανάγρα, 26/10/2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), διενεργεί την ανωτέρω ανοιχτή δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με την σύνταξη σχετικής διακήρυξης με αντικείμενο την επιλογή ασφαλιστικής εταιρίας, η οποία θα αναλάβει το πρόγραμμα ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικής αστικής ευθύνης της ΕΑΒ Α.Ε. έναντι τρίτων, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει σε αυτήν.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω:

Η διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης ορίζεται στις 30 ημέρες από την ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης.

Η παρούσα ανοιχτή δημόσια διαβούλευση αναρτάται στη διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ (22/11/2017)

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. ανακοινώνει την παράταση της χρονικής διάρκειας διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης με το ως άνω αντικείμενο, μέχρι την 04-12-2017, ημέρα Δευτέρα.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΑΒ Α.Ε. www.haicorp.com

Τανάγρα, 22-11-2017

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ (01/12/2017)

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. ανακοινώνει την νέα παράταση της χρονικής διάρκειας διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης με το ως άνω αντικείμενο, μέχρι την 08-12-2017, ημέρα Παρασκευή.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΑΒ Α.Ε. www.haicorp.com

Τανάγρα, 01-12-2017

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ